EDM Open Air festival Skalky

Podmínky a pravidla festivalu
 • vstup do areálu je umožněn od 15ti let s předložením OP
 • návštěvníci pod 18let budou označeni a nebude jim umožněn nákup alkoholických a tabákových výrobků
 • návštěvníci pod 18let projevující známky požití alkoholu nebudou vpuštěni do areálu festivalu
 • vstupenky resp. ID náramky nelze vrátit. Nárok na vracení vstupného nevzniká ani v případě zrušení či přerušení festivalu z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofa, úřední rozhodnutí,..)
 • k dispozici budou dvě prodejní místa se vstupenkami
 • z důvodu bezpečnosti, nočního klidu a udržení pořádku v okolí areálu festivalu je přísný zákaz opouštění areálu do doby ukončení Vaši návštěvy festivalu
 • vstupenka slouží, pouze na vstup do areálu, při opuštění areálu se vstupenka zneplatní a následný vstup již nebude umožněn
 • ze strany města je konec festivalu určen na 02:00 a ne jinak
 • je zakázáno vnášet kufry, velké tašky, batohy a deštníky
 • respektujte prosím vstupní prohlídku, jinak nebudete vpuštěni do areálu
 • do areálu je zakázáno vnášet skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, jakékoliv zbraně či ostré předměty, nebezpečné předměty, pyrotechnické předměty, výbušné a vznětlivé látky
 • je zakázáno vnášet vlastní nápoje a jídlo jakéhokoliv množství a druhu.
 • zákaz vnášení a užívání toxických, omamných, návykových a psychotropních látek, zakázané legislativou ČR
 • zákaz vstupu se zvířaty
 • návštěvníci pod 18let mají zákaz požívaní alkoholických nápojů v prostorech areálu festivalu i mimo něj
 • v areálu je přísný zákaz rozdávat či umisťovat jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové, nebo prodejní aktivity bez povolení organizátora
 • je zakázáno přelézat stavby, podlézat oplocení, oplachtování
 • vstup na stage je přísně zakázán, vstup do backstage pouze s označením VIP
 • je zakázáno vhazovat cizí předměty či tekutiny na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu
 • v areálu je zakázáno volně odkládat předměty ohrožující bezpečnost ostatních.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINNEN:

 • dodržovat tyto podmínky a řídit se pokyny organizátora, security služby, policie, hasičů, záchranné služby a chovat se dle předpisů ČR
 • udržovat čistotu a pořádek v areálu, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a účinkujících, dodržovat obecné zásady slušného chování.
 • odkládat odpadky výhradně do košů v areálu nebo do přistaveného kontejneru
 • ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
 • při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby
 • pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro návštěvníky festivalu určených např. oplocením, vytyčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení podmínek festivalu
 • v případě vyhlášení evakuace areálu festivalu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, dodržovat pokyny organizátora nebo osob jim pověřených a dodržovat právní předpisy ČR.

ÚČASTNÍK FESTIVALU SOUHLASÍ S TÍM, ŽE:

 • se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost
 • nebude opouštět areál festivalu během jeho průběhu, dokud neukončí návštěvu festivalu, kdy jeho opuštění areálů znemožní další vstup (vstupenka je pouze jednorázová)
 • nebude nijak narušovat průběh festivalu a musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům tak, aby nezpůsobil sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu
 • bez identifikačního náramku nebo při porušení jiných podmínek účasti na festivalu ztrácí právo na vstup do areálu
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních návštěvníků (náhrada škody bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR)
 • souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu
 • bude při vážném porušení podmínek účasti na festivalu a při podezření ze spáchání trestního činu podle platných právních předpisů ČR předán policii ČR
 • pokud uvidí, že někdo potřebuje ošetření či pomoc, kontaktuje bez prodlení zdravotnickou službu buď v areálu nebo telefonicky, či organizátory festivalu
 • za nezletilé účastníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými návštěvníky dohled.

ORGANIZÁTOR FESTIVALU JE OPRÁVNĚN:

 • nevpustit návštěvníka projevující známky nadměrného požití alkoholu, agresivitu, nebo z důvodu podezření na požití omamných látek
 • vyvést účastníka festivalu za pomoci security služby z areálu při porušení podmínek festivalu, nebo jestliže shledá chování účastníka nevhodným
 • dávat pokyny účastníkům festivalu, nezbytně nutné pro správný a bezpečný chod festivalu
 • provádět prostřednictvím security služby kontrolu osob a jejich zavazadel při vstupu do areálu festivalu
 • za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení areálu festivalu nebo škodu vzniklou nerespektováním podmínek festivalu požadovat po návštěvníkovi náhradu škody
 • měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí (vlivy počasí, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení celého festivalu
 • měnit v případě nutnosti podmínky účasti na festivalu

V případě pocitu ohrožení, prosím neprodleně ohlaste tuto situaci security službě. Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech je v areálu festivalu u vstupu umístěno místo první pomoci.

 • organizátor festivalu neodpovídá za škodu na majetku (včetně odcizení věcí, které nebyly organizátorem vzaty do úschovy v prostorách k tomu určených) či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením
 • Kromě organizátora festivalu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním podmínek festivalu security služba a osoby organizátorem pověřeny
 • podmínky festivalu EDM OPEN AIR SKALKY jsou vyvěšeny u vstupního vchodu

© 2022 Party For People
Made by ONMADE.cz